Loading...

GDPR

General Data Protection Regulation
GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Advokátní kancelář JUDr. Pecl a spol. v.o.s., IČ 253 06 243, se sídlem Zábrdovická 15/16a, Brno 61500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. A 7637, zastoupená společníky JUDr. Ivanem Peclem a JUDr. Janou Peclovou (dále jen jako „advokátní kancelář“) jako správce osobních údajů uživatelů jejích webových stránek www.economy-advocate.com a především jejích klientů prostřednictvím tohoto textu informuje o rozsahu shromažďování osobních údajů a o zásadách ochrany soukromí. Advokátní kancelář chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši advokátní kancelář klíčové.

V jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracováváme

Vzhledem k tomu, že advokátní kancelář poskytuje vám, jako našim klientům, právní služby, tak Vás v této souvislosti můžeme požádat abyste nám předali osobní údaje týkající se Vaší osoby, Vaší společnosti nebo osob, se kterými jednáte nebo vedete právní spor. Takovými údaji mohou být např.:

–       Jméno a příjmení

–       Obchodní firma

–       Rodné číslo, datum narození

–       Identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo právnické osoby

–       Kontaktní adresa, adresa trvalého pobytu

–       Telefonní číslo

–       Emailová adresa

–       Číslo bankovního účtu případně jiné transakční údaje

–       Případně jiné zde nevyjmenované kategorie osobních údajů, které souvisejí s konkrétními poskytovanými službami (např. osobní údaje vašich zaměstnanců, obchodních partnerů nebo osob vůči kterým uplatňujete své nároky nebo osob, které uplatňují své nároky vůči vám)

Naše webové stránky nevyužívají soubory cookies.

Za jakým účelem a na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme

Advokátní kancelář zpracovává vaše osobní údaje za těmito účely:

–       Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb či faktický výkon právních služeb dle předpisů upravujících výkon advokacie, případně plnění smluv uzavřených mezi advokátní kanceláří a jejími obchodními partnery např. partnerskými advokátními kancelářemi nebo dodavateli výrobků či služeb)

–       Plnění právních povinností (povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tzn. předávání osobních údajů orgánům veřejné moci v souladu s příslušnou legislativou; vedení advokátního spisu včetně komunikace vedené veškerými způsoby a poskytovaných služeb)

–       Ochrana oprávněných zájmů třetích osob (tzn. ochrana zájmů klientů v souladu s příslušnou legislativou upravující výkon advokacie)

–       Ochrana oprávněných zájmů advokátní kanceláře (v ojedinělých případech zejména pro účely obhajoby či vymáhání právních nároků advokátní kanceláře, na základě jejího oprávněného zájmu spočívajícího v zachování jejího dalšího fungování)

–       Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem, a to pouze v rozsahu, který je přiměřený daným okolnostem. Zejména údaje vyžadované pro účely plnění smlouvy jsou pro poskytování služeb advokátní kanceláře klíčové a jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost započetí s poskytováním právních služeb vám jako klientům advokátní kanceláře.

Komu vaše osobní údaje poskytujeme

Advokátní kancelář vaše osobní údaje poskytne pouze oprávněným zaměstnancům, spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným advokátní kanceláří. Vaše osobní údaje advokátní kancelář poskytne vždy pouze v nezbytné míře pro naplnění účelu zpracování a pouze na základě odpovídajícího právního titulu zpracování. V zákonem stanovených případech může, resp. musí, některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje bude advokátní kancelář zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou příp. danou zákony, a to např. po dobu po kterou vám budeme poskytovat právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb; po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností např. na základě zákona o advokacii, zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty.

Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou za účelem vymáhání našich oprávněných zájmů, řešení našich případných vzájemných sporů a vynucování plnění našich dohod.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu po zde uvedenou dobu:

–       Plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení

–       Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

–       Ochrana oprávněných zájmů advokátní kanceláře a třetích osob – maximálně po dobu 3 let od počátku zpracování údajů, pokud není zvl. předpisem stanoveno jinak, anebo pokud v odůvodněném konkrétním případě nevznikne potřeba osobní údaje uchovávat po delší dobu

–       Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře – po dobu nezbytně nutnou k vyřízení konkrétního požadavku

Jaká máte práva plynoucí ze zpracování vašich osobních údajů

–       Právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace, zda jsou vaše údaje zpracovávány, příp. právo získat k nim přístup. Pokud budete o tento přístup neodůvodněně, nepřiměřeně nebo opakovaně žádat, bude advokátní kancelář za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek příp. si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout (což platí obdobně i pro uplatňování dalších níže uvedených práv).

–       Právo na opravu a doplnění – kdykoliv můžete advokátní kancelář požádat o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné. Oprava nebo doplnění bude provedeno bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

–       Právo na výmaz – vaše osobní údaje musí advokátní kancelář vymazat, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování, pokud svůj souhlas se zpracování odvoláte a zároveň již nebudou existovat žádné právní důvody zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody zpracování, pokud je zpracování protiprávní nebo pokud to advokátní kanceláři bude ukládat zákonná povinnost.

–       Právo na omezení zpracování – pokud vzniknou jakékoliv sporné otázky kolem zpracování vašich osobních údajů, bude je advokátní kancelář mít pouze uloženy a jakkoliv jinak je může do vyřešení sporných otázek použít jen s vaším souhlasem, případně z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

–       Právo vznést námitku – můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, tato námitka bude advokátní kanceláří vyhodnocena a bude vám následně sděleno, zda ji bylo vyhověno nebo že jsme námitku neshledali důvodnou a vaše údaje budeme dále zpracovávat. Po dobu vyřešení námitky bude zpracování vašich údajů omezeno. Pro účely přímého marketingu Vaše údaje nezpracováváme.

–       Právo na přenositelnost – pokud budete chtít, aby advokátní kancelář vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít práva na přenositelnost osobních údajů.

V případě, že budete některé z výše uvedených práv chtít uplatnit, kontaktujte nás pomocí emailu na adresu officebrno@economy-advocate.com. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Dále můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je orgánem dohledu nad zpracováním osobních údajů.

Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto zásad, avšak pouze v takovém rozsahu, kdy nedojde k omezení vašich práv z těchto zásad, případně k němu dojde pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

 

Povinnosti advokáta ve vztahu k AML

 

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro účely plnění povinností v oblasti AML (opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, přičemž financováním terorismu se považuje i financování šíření zbraní hromadného ničení):

JUDr.Jana Peclová, advokát, ev.č.ČAK 08554
Kontaktní údaje:
email: 
peclova@economy-advocate.com, tel. 545212133

 

Poučení klienta

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracovávaných údajů:
Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

Doba zpracování údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracovávání údajů
Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracovávání údajů
Osobní údaje za shora uvedeným účelem mohou být shromažďovány, mohou být pořízeny kopie dokladů, z nichž byly údaje ověřeny.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto ustanovení, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle tohoto ustanovení, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Poučení o předávání osobních údajů
Osobní údaje budou předávány za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán dozoru
Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s., byla založena v Brně v roce 1996. Od svého založení se advokátní kancelář specializuje na komplexní službu klientům, zejména v návaznosti na provádění staveb, převodů nemovitostí, bytového spoluvlastnictví a obchodního práva.

ADVOKÁTI

JUDr. Ivan Pecl
Email: pecl@economy-advocate.com

JUDr. Jana Peclová
Email: peclova@economy-advocate.com

PRÁVNÍK

Mgr. Peter Sabol
Email: sabol@economy-advocate.com

SEKRETARIÁT

Bc. Sandra Červinková
Email: cervinkova@economy-advocate.com

Eva Mašková
Email: office@economy-advocate.com